ඉංග්‍රීසි පන්ති සහ ආර්ථික විද්‍යාව - කරාපිටිය, ගාල්ල

Manusha (ස්ත්‍රී) - Teacher is an English graduate of the University of Colombo.
ස්ථානයන්: කරාපිටිය, ගාල්ල