ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Yash Dazz (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English and French languages.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගාල්ල, නුගේගොඩ, මාදම්පේ, හලාවත

ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
Learn French Easily - A French Class in Galle

උපදේශක: Mihiri Wathsala Liyange (ස්ත්‍රී‍) - Followed French diploma, Undergraduate [Kalaniya University], Followed courses at කොළඹ Alliance Franciase.

ප්‍රංෂ භාෂාව for all

Hiruni Virajinie (ස්ත්‍රී) - Masters in Linguistics [University of Kelaniya], BA Hons [University of Kelaniya], Delf B1 & B2.
ස්ථානයන්: ගාල්ල, ගින්තොට

ප්‍රංෂ භාෂාව for all