පරිපාලන සේවා කළමණාකාර සහකාර විභාගය - IQ, GK

Susantha Kumara (පුරුෂ) - B.Sc - Mathematics, Over 15 years experience in the field.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කිරිබත්ගොඩ, කුරුණෑගල, කොළඹ, ගම්පහ, ගාල්ල, මහනුවර, මහරගම, මාතර, රත්නපුර

පරිපාලන සේවා කළමණාකාර සහකාර විභාගය - IQ, GK

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න