වැඩිහිටියන් සඳහා පිහිනුම් පන්ති

Coach: Saliya Kulathilaka - An Austswim Teacher for Swimming and Water Safety, which is a body accredited by department of Health and Aging Australia.
ස්ථානයන්: පන්නිපිටිය, විජේරාම