පරිගණක පන්ති (Home visit)

Melani (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in the IT field.
ස්ථානයන්: ඒකල, කටුනායක, කඳාන, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම, සීදුව

පරිගණක පන්ති (Home visit)
සා/පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - 2019/2020

Mawantha Dilshan (පුරුෂ) - HND in Information Technology, BSc (hons) Computer Systems and Networking, CCNA certified.
ස්ථානයන්: කොළඹ, මාතර, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, දෙහිවල, නුගේගොඩ

සා/පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - 2019/2020