සා/පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - 2019/2020

Mawantha Dilshan (පුරුෂ) - HND in Information Technology, BSc (hons) Computer Systems and Networking, CCNA certified.
ස්ථානයන්: කොළඹ, මාතර, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, දෙහිවල, නුගේගොඩ

සා/පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - 2019/2020
නිවසට පැමිණ උගන්වනු ලැබේ - සිංහල, ඉතිහාසය, ICT

Sachini Wanigasekara (ස්ත්‍රී) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙහි තොරතුරු තාක්ෂණ (BSc) උපාධි අපේක්ෂිකාවකි.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, මහරගම, විජේරාම

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න