උපකාරක පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mithma (ස්ත්‍රී) - Law undergraduate, An experienced teacher who teaches in a leading National School.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මහරගම, විජේරාම

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ කථනය සඳහා පන්ති

Natasha Hillary (ස්ත්‍රී) - 4 Years teaching experience in UK exams for Trinity College London and International School Syllabus (Edexcel, OCR, Cambridge).
ස්ථානයන්: මාලබේ, විජේරාම

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ කථනය සඳහා පන්ති

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න