උපකාරක පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mithma (ස්ත්‍රී) - Law undergraduate, An experienced teacher who teaches in a leading National School.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මහරගම, විජේරාම

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

R. Gunawardane (පුරුෂ) - BA (EN) University of Kelaniya, DETE University of Colombo, ACCT - IATA - Montreal,Canada
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, නුගේගොඩ, මීගමුව

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය