පරිගණක පන්ති (Home visit)

Melani (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in the IT field.
ස්ථානයන්: ඒකල, කටුනායක, කඳාන, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම, සීදුව

පරිගණක පන්ති (Home visit)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් - ශ්‍රේණිය 6 සිට 9

Teshani Dissanayake (ස්ත්‍රී) - BSC special in ICT [University of Sri Jayawardenepura].
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, නුගේගොඩ, මාලබේ, විජේරාම