පරිගණක පන්ති (Home visit)

Melani (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in the IT field.
ස්ථානයන්: ඒකල, කටුනායක, කඳාන, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම, සීදුව

පරිගණක පන්ති (Home visit)