දේශපාලන විද්‍යාව තනි හා කන්ඩායම් පංති

Buddhika Abeykoon (පුරුෂ) - BA (sp) Political Science - University of Sri Jayawardenepura.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 05, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පැපිලියාන, පිළියන්දල, මහරගම, රාජගිරිය, විජේරාම, හෝමාගම

දේශපාලන විද්‍යාව තනි හා කන්ඩායම් පංති