උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව උපකාරක පංති

Shehani Aththanayake (ස්ත්‍රී) - Electrical engineering undergraduate in university of Moratuwa
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මොරටුව

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති