ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
උ/පෙ සංඛ්‍යානය කේම්බ්‍රිජ්

Nuwani Ranasinghe (ස්ත්‍රී) - BSc (hon) in applied sciences (extended year in statistics). Following Msc in applied statistics in university of Colombo.
ස්ථානයන්: ගම්පහ, මහරගම, විජේරාම, වේයන්ගොඩ

උ/පෙ සංඛ්‍යානය කේම්බ්‍රිජ්
Graduated lady teacher for ගණිතය

Anuradhi wijesekara (ස්ත්‍රී) - Worked at St. Thomas College Mt.Lavinia, Worked as a graduate teaching assistant at Institute of Chemistry Ceylon.