ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව අමතර පන්ති

Saman Geeganage (පුරුෂ) - B.Sc, M.Sc.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ, ගාල්ල, ගොඩගම, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහනුවර, මහරගම, රත්නපුර, වැල්ලම්පිටිය, විජේරාම

ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව අමතර පන්ති
භෞතික විද්‍යාව (කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්) IGCSC/AS/A2 - විද්‍යාව

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - Final year undergraduate of university of Colombo, Over 4 years experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

භෞතික විද්‍යාව (කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්) IGCSC/AS/A2 - විද්‍යාව
භෞතික විද්‍යාව - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන් - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් - සා/පෙළ විද්‍යාව

Madhura (පුරුෂ) - 3rd year undergraduate of university of Colombo.
ස්ථානයන්: කොළඹ

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
උ.පෙ භෞතික විද්‍යාව කණ්ඩායම් හෝ පුද්ගල පන්ති

Madura Wijayasinghe (පුරුෂ) - BSc [Hons], M.Sc [PHY].
ස්ථානයන්: කොළඹ 05, නුගේගොඩ, විජේරාම

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න