දේශීය එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය - සා/පෙළ සහ උ/පෙ ගිණුම්කරණය | ආර්ථික විද්‍යාව | ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

Ishanka Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - A graduate from University of Sri Jayawardenepura with a 8 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොහුවල, කොළඹ 05, තලවතුගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ

දේශීය එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය - සා/පෙළ සහ උ/පෙ ගිණුම්කරණය | ආර්ථික විද්‍යාව | ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
දේශපාලන විද්‍යාව සහ ආර්ථික විද්‍යාව පන්ති - දේශීය / ජාත්‍යාන්තර

Jeewani (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts English Medium [University of Colombo], Master of Arts in International Relations.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පැපිලියාන

දේශපාලන විද්‍යාව සහ ආර්ථික විද්‍යාව පන්ති - දේශීය / ජාත්‍යාන්තර

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න