එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය - සා/පෙළ සහ උ/පෙ (ගිණුම්කරණය | ආර්ථික විද්‍යාව | ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය)

Ishanka Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - A graduate from University of Sri Jayawardenepura with a 8 years of experience.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කළුබෝවිල, කොට්ටාව

දේශපාලන විද්‍යාව සහ ආර්ථික විද්‍යාව පන්ති - දේශීය / ජාත්‍යාන්තර

Jeewani (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts English Medium [University of Colombo], Master of Arts in International Relations.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පැපිලියාන

දේශපාලන විද්‍යාව සහ ආර්ථික විද්‍යාව පන්ති - දේශීය / ජාත්‍යාන්තර
උ/පෙ, AAT, Degree, Diploma - ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, Costing

Chanuka Devinda Peiris (පුරුෂ) - Bsc. Business Administration (Business Economics) (Special) 2nd upper, ICASL Business Level successfully completed.
ස්ථානයන්: කහතුඩුව, කැස්බෑව, කොහුවල, නුගේගොඩ