ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
ගණිතය Classes for London Cambridge O/L, A/L, IGCSE and IB

P.J. Samararathne (පුරුෂ) - BSc Special [Mathematics], Diploma in Statistics, MSc [Mathematics], 37 Years of experience.
ස්ථානයන්: කළුබෝවිල, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ, කොළඹ 02, කොළඹ 03, කොළඹ 04