ජපන් භාෂාව පන්ති - JLPT, NAT, සා/පෙළ, උ/පෙ, කථනය

Udeshi Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) in professional Japanese, University of Waseda, Japan


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව පන්ති - JLPT, NAT, සා/පෙළ, උ/පෙ, කථනය
ජපන් භාෂා පන්ති / Japanese Language Classes / O/L, A/L, JLPT, NAT, KIDS Grade 01-09 (076 70 79 063)

Thushanthi (ස්ත්‍රී) - ජපානයේදී ජපන් භාෂා උපාදිය හැදෑරූ ගුරුවරියක විසින් මෙහෙයවනු ලබයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂා පන්ති / Japanese Language Classes / O/L, A/L, JLPT, NAT, KIDS Grade 01-09 (076 70 79 063)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry