රසායන විද්‍යාව උ/පෙ කණ්ඩායම් සහ පෞද්ගලික පන්ති සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Mahesh Dheerasinghe (පුරුෂ) - B.Sc (Special), M.Sc (Analytical Chemistry), PhD (Nano-Chemistry) reading, USJP.
ස්ථානයන්: අකරවිට, අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, කෝට්ටේ, ඇඹුල්දෙනිය, කටුබැද්ද, කළුතර, කළුබෝවිල

රසායන විද්‍යාව උ/පෙ කණ්ඩායම් සහ පෞද්ගලික පන්ති සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති