ගිණුම්කරණය සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Sanchila Weeramanthri (ස්ත්‍රී) - 1st class degree holder in Bsc. Accounting (Special) in University of Sri Jayewardenapura. A member of ACCA and AAT.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

සා/පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ගිණුම්කරණය

Kanchana Gammampila (පුරුෂ) - B. Com (Sp) USJP, ICASL (Intermediate), CMA (Final Level)
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අහංගම, ඉමදුව, කරාපිටිය, ගාල්ල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මහරගම, හපුගල

ගිණුම්කරණය ඔන්ලයින් පන්ති

Sanjaya Jayasundara (පුරුෂ) - B.Sc.(Finance) Sp [University of Sri Jayewardenepura], Investment Advisor, Visiting Lecturer for private universities.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගිණුම්කරණය ඔන්ලයින් පන්ති
ඉංග්‍රීසි සහ වාණිජ පන්ති ශ්‍රේණිය 5 සිට 10 (දේශීය)

Harsha Eranga (පුරුෂ) - Experience in teaching English in Local, International Schools and private classes.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

ඉංග්‍රීසි සහ වාණිජ පන්ති ශ්‍රේණිය 5 සිට 10 (දේශීය)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Duminda Perera (පුරුෂ) - CIMA full qualified accountant ACMA (UK), CGMA and Member of CIM (UK), ACIM, Over 3 years experience on lecturing business subjects.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය / ආර්ථික විද්‍යාව දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Surangi Somasiri (ස්ත්‍රී) - A second upper honors degree from University of Kelaniya, Reading for MBA Staffordshire University (UK).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ, මහරගම

එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය - සා/පෙළ සහ උ/පෙ (ගිණුම්කරණය | ආර්ථික විද්‍යාව | ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය)

Ishanka Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - A graduate from University of Sri Jayawardenepura with a 8 years of experience.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කළුබෝවිල, කොට්ටාව

උ/පෙ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය / සා/පෙළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය / එඩෙක්සෙල් IAL ව්‍යාපාර

Dilrukshi Dassanayake (ස්ත්‍රී) - B.Sc. Business Administration (Sp) (Hon's) Degree (USJ), M.Sc. in Management (USJ).
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 05, ගල්කිස්ස, දෙල්කන්ද, නාවල, නුගේගොඩ, මහරගම, විජේරාම

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ගිණුම්කරණයx

Navod Ranasinghe (පුරුෂ) - BSc Bus.Adm. (UG), Dip in Banking & Finance.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොළඹ 05, කොළඹ 08, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, මහරගම

උ/පෙ ගිණුම්කරණය සහ සා/පෙළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය

Prabath Jayasumana (පුරුෂ) - BSc. (Mgt) Special.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මත්තේගොඩ, මාලබේ

උ/පෙ ගිණුම්කරණය සහ සා/පෙළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
ශ්‍රේණිය 10 සහ 11 වාණිජ ව්‍යාපාර (අධ්‍යයනය සහ ගිණුම්කරණය) සහ AL ගිණුම්කරණය (සිංහල මාධ්‍යයෙන්)

Jeewantha Karunarathne (පුරුෂ) - An Accountancy professional with B.B.Mgt (special) in HRM, AAT fully qualified,CA partly qualified. Over 12 years experience.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොළඹ 08, නාවල,

ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව, ගණිතය - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, ACCA, AAT, උ/පෙ, සා/පෙළ, CIMA

ACCA, AAT AL. OL, CIMA, CMA OL ABE, degree by panel including expert who helped many students to get A, B, C passes.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ

සා/පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය: කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය නිර්දේශය සඳහා

Priyantha Dharmawickrema (පුරුෂ) - MBA [University of Hertfordshire, United Kingdom], AIB (S/L) & Dip: in Bank Mgt [Institute of Bankers of Sri Lanka].
ස්ථානයන්: කළුබෝවිල, කොළඹ 3/4/5/6/8, නුගේගොඩ

ශ්‍රේණිය 10 සහ 11 වාණිජ (ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ගිණුම්කරණය)

Nishad Thilina Bandara (පුරුෂ) - B.sc USJP (UG), AAT Int./Dip in C.A/Dip in C.S.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මොරටුව, හෝමාගම

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය : දේශීය, Cambridge සහ Edexcel සා/පෙළ, AS Level සහ උ/පෙ සඳහා

Dilani Nanayakkara (ස්ත්‍රී) - A Business Graduate with 4 years experience in the corporate sector and 5 years experience in a leading intentional school.
ස්ථානයන්: කෝට්ටේ, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ

A/L ගිණුම්කරණය, O/L ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා ගිණුම්කරණය

Hashitha Munasinghe (පුරුෂ) - BSc Management Sp., ICASL, MAAT, CMA.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, උඩහමුල්ල, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ 05, දෙල්කන්ද, නුගේගොඩ, පැපිලියාන, පිළියන්දල, බෙල්ලන්විල,

A/L ගිණුම්කරණය, O/L ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා ගිණුම්කරණය
උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය සහ සා/පෙළ වාණිජ

Sajith (පුරුෂ) - MBA [University Of West Of Scotland], B.Sc Finance Special [J'pura], MAAT, CIMA partly qualified.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොළඹ, කොළඹ 08, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජග

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - Cambridge and Edexcel O/L and AS,A/L - A/L Local syllabus

Rumesh Vishwanatha (පුරුෂ) - A degree in marketing and PG Diploma in Marketing [SLIM], MBA [Anglia Ruskin university, UK] over 10 years teaching experience.
ස්ථානයන්: කළුබෝවිල, කොළඹ, කොළඹ 05, කොළඹ

A/L Accounting, Economics, Aat and CMA Classes, Banking and Degrees

J. A. Sudarshana (පුරුෂ) - BBA in Mgt Sp, MA (pending) LICA, CA Final.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොස්වත්ත, කොළඹ, කොළඹ 08, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මාතර, රාජගිරිය, වල්ගම

උපකාරක පන්ති - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය

Maduri Molligoda (ස්ත්‍රී) - B.com Degree, University of Sri Jayawardenepura, Working as an Accountant.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS

උපදේශක: Clarance Wijeratne (පුරුෂ‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
ස්ථාන: කොළඹ and suburbs

Business Studies (Local Syllabus) English Medium - GCE A/L and O/L

උපදේශක: Ganganath (පුරුෂ‍) - BSc. Business Administration (Special), Over 5 years experience.
ස්ථාන: කොළඹ and Suburbs, ශ්‍රී ලංකාව