සා/පෙළ වාණිජ පන්ති

Nipuna Sri Ranasinghe (පුරුෂ) - B.B.Mgt (special) in Human Resource Management (Undergraduate), CIM Level 7- Postgraduate Diploma in Marketing.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කළුබෝවිල, දෙහිවල, නාවල

උපකාරක පන්ති - සා/පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ගිණුම්කරණය

Sherani Sanjeewani (ස්ත්‍රී) - Bsc Finance(sp) USJP (UG), AAT passed finalist & part qualified in CA.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, කිරිල්ලවල, කොට්ටාව, ගනේමුල්ල, ගම්පහ,

දේශීය එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය - සා/පෙළ සහ උ/පෙ ගිණුම්කරණය | ආර්ථික විද්‍යාව | ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

Ishanka Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - A graduate from University of Sri Jayawardenepura with a 8 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොහුවල, කොළඹ 05, තලවතුගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ

දේශීය එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය - සා/පෙළ සහ උ/පෙ ගිණුම්කරණය | ආර්ථික විද්‍යාව | ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය : දේශීය, Cambridge සහ Edexcel සා/පෙළ, AS Level සහ උ/පෙ සඳහා

Dilani Nanayakkara (ස්ත්‍රී) - A Business Graduate with 4 years experience in the corporate sector and 5 years experience in a leading intentional school.
ස්ථානයන්: කෝට්ටේ, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ

A/L ගිණුම්කරණය, O/L ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා ගිණුම්කරණය

Hashitha Munasinghe (පුරුෂ) - BSc Management Sp., ICASL, MAAT, CMA.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, උඩහමුල්ල, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ 05, දෙල්කන්ද, නුගේගොඩ, පැපිලියාන, පිළියන්දල, බෙල්ලන්විල,

A/L ගිණුම්කරණය, O/L ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා ගිණුම්කරණය
උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය සහ සා/පෙළ වාණිජ

Sajith (පුරුෂ) - MBA [University Of West Of Scotland], B.Sc Finance Special [J'pura], MAAT, CIMA partly qualified.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොළඹ, කොළඹ 08, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජග

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - Cambridge and Edexcel O/L and AS,A/L - A/L Local syllabus

Rumesh Vishwanatha (පුරුෂ) - A degree in marketing and PG Diploma in Marketing [SLIM], MBA [Anglia Ruskin university, UK] over 10 years teaching experience.
ස්ථානයන්: කළුබෝවිල, කොළඹ, කොළඹ 05, කොළඹ

A/L Accounting, Economics, Aat and CMA Classes, Banking and Degrees

J. A. Sudarshana (පුරුෂ) - BBA in Mgt Sp, MA (pending) LICA, CA Final.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොස්වත්ත, කොළඹ, කොළඹ 08, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මාතර, රාජගිරිය, වල්ගම

උපකාරක පන්ති - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය

Maduri Molligoda (ස්ත්‍රී) - B.com Degree, University of Sri Jayawardenepura, Working as an Accountant.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS

උපදේශක: Clarance Wijeratne (පුරුෂ‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
ස්ථාන: කොළඹ and suburbs

ගිණුම්කරණය / ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය / ආර්ථික විද්‍යාව / ඉංග්‍රීසි

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - Degree in business management (accounting special) and post graduate diploma in marketing (CIM-UK).
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ, නුගේගොඩ

ගිණුම්කරණය සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය උ/පෙ, සා/පෙළ සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Sachin Dediyagala (පුරුෂ) - Bsc (Business Administration) Sp USJP.
ස්ථානයන්: අලුත්ගම, කොළඹ, දෙල්කන්ද, නුගේගොඩ, මහරගම, විජේරාම

වාණිජ, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට 11 සඳහා

Salani (ස්ත්‍රී) - Business Management Degree, CIMA, Banking.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පිටකෝට්ටේ

වාණිජ, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට 11 සඳහා
Business Studies (Local Syllabus) English Medium - GCE A/L and O/L

උපදේශක: Ganganath (පුරුෂ‍) - BSc. Business Administration (Special), Over 5 years experience.
ස්ථාන: කොළඹ and Suburbs, ශ්‍රී ලංකාව

උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ගණිතය

Prashani Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - Undergraduate of BA in English (University of Sri Jayawardhanapura).
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, මහරගම, රාජගිරිය

උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ගණිතය
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ගිණුම්කරණය පන්ති - O/Level

Shashini Pathirana (ස්ත්‍රී) - A graduate lady Teacher is conducting Sinhala medium classes.
ස්ථානයන්: දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න