භූගෝලය හා පරිසර කළමනාකරණය අවුරුදු 18කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති ප්‍රවීණ ගුරුවරියක්.

L. Gurusinghe (Mrs) (ස්ත්‍රී) - 2000 වසරේ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් උපාධිය ලබා ගත්තේය.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, කෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, රාජගිරිය

භූගෝල විද්‍යාව / සමාජ අධ්යනය / ජර්මානු භාෂාව උපකාරක පන්ති

Lasantha Hewa (පුරුෂ) - European Qualifications. International school teacher.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, ගාල්ල, නුගේගොඩ, මහනුවර

Cambridge, Edexcel, National O/L (භූගෝල විද්‍යාව / ඉතිහාසය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, සිංහල භාෂාව / සමාජ විද්‍යාව / ආර්ථික විද්‍යාව)

Ms. Rashanthi Gunasekara (ස්ත්‍රී) - BA Degree in Social Sciences, PGDE, Working in a leading International School in Colombo.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

සා/පෙළ භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Rehan Perera (පුරුෂ) - Master of Strategic Marketing, O Level Geography [A], A level Economics and Mathematics.
ස්ථානයන්: කොළඹ 05, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නැදිමාල, නුගේගොඩ, පැපිලියාන