ඉංග්‍රීසි / දෙමළ / ගණිතය / සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති

Yasitha Nuwan Medagama (පුරුෂ) - Classes are conducted by well educated and experienced teachers.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, පිළියන්දල, බණ්ඩාරගම

ඉංග්‍රීසි / දෙමළ / ගණිතය / සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති
දෙමළ භාෂාව - Tamil as a second language for Sinhala Medium Students

Malitan (පුරුෂ) - Over 15 years Teaching Experience.
ස්ථානයන්: කැස්බෑව, කොට්ටාව, කොළඹ, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, හොරණ, හෝමාගම

අමතර පන්ති සහ Homework Help

Liza (ස්ත්‍රී) - More than 10 years experience in individual coaching and group coaching.
ස්ථානයන්: කොහුවල, නුගේගොඩ

දෙමළ භාෂාව සිංහල මාධ්‍ය සිසුන් සඳහා

Xavier (පුරුෂ) - B.Sc (Hons.) in Information Technology, Fluent in Tamil, Sinhalese and English.
ස්ථානයන්: කළුබෝවිල, කොහුවල, කොළඹ 05, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

දෙමළ භාෂාව සඳහා පන්ති - 1 ශ්‍රේණිය සිට සා/පෙළ දක්වා

Mohamed Safras (පුරුෂ) - මුල සිට සරලව සාම්ප්‍රදායක ඉගෙන්වීම් වලින් තොරව විභාග ඉලක්කකර ඉගෙන්විම ඉහල ප්‍රතිපල සඳහා පාසල් විෂය නිර්දේශයට අමතරව දෙමළ කතාකිරිමට පුහුණුකරමි.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුගේගොඩ

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න