සිසුන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා දෙමළ පන්ති

Xavier (පුරුෂ) - B.Sc (Hons) in IT, Conducting Tamil classes for more than 7 years, Can teach Tamil in Sinhala / English.
ස්ථානයන්: කොහුවල, කොළඹ 5/7, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

අමතර පන්ති සහ Homework Help

Liza (ස්ත්‍රී) - More than 10 years experience in individual coaching and group coaching.
ස්ථානයන්: කොහුවල, නුගේගොඩ

දෙමළ භාෂාව සඳහා පන්ති - 1 ශ්‍රේණිය සිට සා/පෙළ දක්වා

Mohamed Safras (පුරුෂ) - මුල සිට සරලව සාම්ප්‍රදායක ඉගෙන්වීම් වලින් තොරව විභාග ඉලක්කකර ඉගෙන්විම ඉහල ප්‍රතිපල සඳහා පාසල් විෂය නිර්දේශයට අමතරව දෙමළ කතාකිරිමට පුහුණුකරමි.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුගේගොඩ