ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Yash Dazz (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English and French languages.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගාල්ල, නුගේගොඩ, මාදම්පේ, හලාවත

ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 3-10 (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්)

Sudam Uswatte (පුරුෂ) - BSc (Hons) in Civil Engineering [SLIIT].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 05, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, පොල්ගස්ඕවිට, බොරලැස්ගමුව

ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 - විෂයන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Shanuka Goonawardene (ස්ත්‍රී) - BSc (Hon) in IT [Metropolitan University, UK], Higher Diploma in Multi-Disciplinary Design & Art, Craft.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

අමතර පන්ති සහ Homework Help

Liza (ස්ත්‍රී) - More than 10 years experience in individual coaching and group coaching.
ස්ථානයන්: කොහුවල, නුගේගොඩ

පරිගණක පන්ති (Home visit)

Melani (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in the IT field.
ස්ථානයන්: ඒකල, කටුනායක, කඳාන, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම, සීදුව

පරිගණක පන්ති (Home visit)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ උ/පෙ සහ GIT

Isuru Kariyawasam (පුරුෂ) - BSc in IT, AMBCS, NVQ 4, Over 5 years experience
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොළඹ 05, තලවතුගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, මහරගම,

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ උ/පෙ සහ GIT
Sedex Institute of Education - නුගේගොඩ සහ බොරලැස්ගමුව

Sedex Education offers educational program ranging from certificate levels to degree level.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

Sedex Institute of Education - නුගේගොඩ සහ බොරලැස්ගමුව
ICT / Computer Classes for kids

Xavier (පුරුෂ) - Reading M.Sc(Computer Science), B.Sc(Hons.) in IT, Sun Certified Java Programmer.
ස්ථානයන්: කළුබෝවිල, කොහුවල, කොළඹ 05, නාවල, නුගේගොඩ, බොරලැස්ගමුව, බෝකුන්දර, මහරගම, රාජගිරිය

BIT for 21000/=

ආයතනය: Wide Awake Solutions [Pvt] Ltd.
ස්ථාන: පැපිලියාන, කොහුවල, නුගේගොඩ, මහරගම, හෝමාගම, බොරලැස්ගමුව, කොළඹ, මොරටුව, Kottawa

IT for O/L, A/L and all

S. Chathurangani (ස්ත්‍රී‍) - BIT graduate has more than ten years experience, Higher Diploma for Web Designing.
Visits : කොළඹ Suburbs