ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Yash Dazz (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English language.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගාල්ල, නුගේගොඩ, මාදම්පේ, හලාවත

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය - සියලුම ශ්‍රේණි

Janaka Nagodavithana (පුරුෂ) - B.Sc in Information Technology [Curtin University, Australia].
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, මහරගම

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය - සියලුම ශ්‍රේණි
Sedex Institute of Education - නුගේගොඩ සහ බොරලැස්ගමුව

Sedex Education offers educational program ranging from certificate levels to degree level.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

Sedex Institute of Education - නුගේගොඩ සහ බොරලැස්ගමුව
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ උ/පෙ සහ GIT

Isuru Kariyawasam (පුරුෂ) - BSc in IT, AMBCS, NVQ 4, Over 5 years experience
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොළඹ 05, තලවතුගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, මහරගම,

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ උ/පෙ සහ GIT
ICT / Computer Classes for kids

Xavier (පුරුෂ) - Reading M.Sc(Computer Science), B.Sc(Hons.) in IT, Sun Certified Java Programmer.
ස්ථානයන්: කළුබෝවිල, කොහුවල, කොළඹ 05, නාවල, නුගේගොඩ, බොරලැස්ගමුව, බෝකුන්දර, මහරගම, රාජගිරිය

ICT තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පන්ති

Thushari (ස්ත්‍රී) - Graduate in Business IT, Masters in Business Administration.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොහුවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

ICT තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පන්ති
පරිගණක පන්ති (Home visit)

Melani (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in the IT field.
ස්ථානයන්: ඒකල, කටුනායක, කඳාන, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම, සීදුව

පරිගණක පන්ති (Home visit)
අමතර පන්ති සහ Homework Help

Liza (ස්ත්‍රී) - More than 10 years experience in individual coaching and group coaching.
ස්ථානයන්: කොහුවල, නුගේගොඩ

නිවසට පැමිණ උගන්වනු ලැබේ - සිංහල, ඉතිහාසය, ICT

Sachini Wanigasekara (ස්ත්‍රී) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙහි තොරතුරු තාක්ෂණ (BSc) උපාධි අපේක්ෂිකාවකි.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, මහරගම, විජේරාම

උ/පෙ සහ සා/පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - Home Visits

Isuru Kariyawasam (පුරුෂ) - Over 5 years experience as an ICT teacher.
ස්ථානයන්: ඇඹුල්දෙනිය, කොට්ටාව, තලවතුගොඩ, දෙල්කන්ද, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මාදිවෙල, මිරිහාන

IT Teaching - ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ

Ruwan SK Jayawardhana (පුරුෂ) - BIT Bachelor of Information Technology (Colombo), MBCS (UK), 12 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල,

BIT for 21000/=

ආයතනය: Wide Awake Solutions [Pvt] Ltd.
ස්ථාන: පැපිලියාන, කොහුවල, නුගේගොඩ, මහරගම, හෝමාගම, බොරලැස්ගමුව, කොළඹ, මොරටුව, Kottawa

IT for O/L, A/L and all

S. Chathurangani (ස්ත්‍රී‍) - BIT graduate has more than ten years experience, Higher Diploma for Web Designing.
Visits : කොළඹ Suburbs

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න