ඉංග්‍රීසි භාෂාව / ගණිතය / පරිසරය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Sanjeevani Perera (ස්ත්‍රී) - National diploma in teaching English, 15 years at Sujatha Vidyalaya Nugegoda
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නුගේගොඩ, මහරගම, හෝමාගම

ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, පරිසරය සහ ඉතිහාසය

Diana (ස්ත්‍රී) - Over 10 years experience in teaching (international schools).
ස්ථානයන්: කොළඹ 08, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම, මාලබේ

උපකාරක පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 (සියලුම විෂයන්)

Indika Rodrigo (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts in English, Diploma in Education, Diploma in AMI Montessori, Diploma in French.
ස්ථානයන්: කොළඹ 04, කොළඹ 05, කොළඹ 06, කොළඹ 07, නාවල, නුගේගොඩ, මහරගම

Conduct classes for grade 1 to O/L

උපදේශක: Waruni (ස්ත්‍රී‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.

All Tuition Classes Under One Roof For Children 4-12 Years Of Age

Let your child explore, experience and excel in the largest Day Care, After School Care and Activity Center in නුගේගොඩ

All Tuition Classes Under One Roof For Children 4-12 Years Of Age

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න