පෞද්ගලික පන්ති ශ්‍රේණියs 8, 9, 10 කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ

Ms. De Silva (ස්ත්‍රී) - A first class honours biomedical sciences graduate good academic track record.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

Home visiting උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 9

Natasha (ස්ත්‍රී) - More than 4 years experience in teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ