ගණිතය සා/පෙළ, 6 සිට 11 ශ්‍රේණිය - Cambridge, Edexcel, දේශීය විෂය නිර්දේශය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Mathematics O/​L Cambridge Edexcel Local English medium Grade (6 - 11) Home visiting by a pioneer teacher in the field.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුගේගොඩ

ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ GIT ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා

Imal Chatura (පුරුෂ) - BIT (Hons) [University of Colombo], BSc [University of Jayawardenepura], Former Lecturer at ESOFT, 7+ Years of Teaching Experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහ

ශ්‍රේණිය 6-10 ගණිතය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් )

Oshadhi Herath (පුරුෂ) - Graduate Chemist, BSc(Hons) (Chemistry Sp. equivalent), Final Year Undergraduate following BSc(Hons) in Faculty of Engineering [UOM]

ශ්‍රේණිය 6-10 ගණිතය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් )
කණ්ඩායම් පන්ති - සිංහල, ඉංග්‍රීසි කථනය, ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය

Wonders Kids - We have been doing 11 years of group classes, 11 years of experience.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

උපකාරක පන්ති - Children with Learning Disabilities, ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

Yamuna Peeligama (ස්ත්‍රී) - Have followed the Certificate in Teaching for Children with Disabilities conducted by the Open University of Sri Lanka.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

ශ්‍රේණිය 9, 10, 11, සා/පෙළ ගණිතය (දේශීය / එඩෙක්සෙල්)

Dulanjan Uduge (පුරුෂ) - BSc Civil Engineer University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගල්කිස්ස, නුගේගොඩ, කෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, රත්මලාන

ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Nihal Prasanna (පුරුෂ) - Bsc, MBA Fully Qualified Master with 15 years teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ 3/4/5/6, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, මහරගම, මාලබේ

Edexcel සහ Cambridge - රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ)

Chanaka Bandara Ekanayake (පුරුෂ) - BSc. (Natural Sciences), Higher national diploma in English, Reading for Msc. in Industrial Analytical Chemistry.

Edexcel සහ Cambridge - රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ)
ලන්ඩන් A/S උ/පෙ, සා/පෙළ එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් | පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති

Susantha Gunasekara (පුරුෂ) - Over 32 years of teaching experience locally and internationally
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මාලබේ, වත්තල

ලන්ඩන් A/S උ/පෙ, සා/පෙළ එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් | පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති
ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ

Nalika Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - B.Sc (Physical Science), Diploma of Mathematics in English Medium.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ
ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Harsha Chathuranga (පුරුෂ) - Bsc. Engineering (hon) - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇඹුල්දෙනිය, කඩුවෙල, කොට්ටාව, කොළඹ 05, දෙල්කන්ද, නුගේගොඩ, පැලවත්ත, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල

ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්
ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා අමතර පන්ති

Hirushi Karunananda (ස්ත්‍රී) - Experienced mathematics and English language teacher for Edexcel and Cambridge, LL.B [Hons] [UK].
ස්ථානය: බොරලැස්ගමුව

ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පන්ති

Tharanga Dissanayake (ස්ත්‍රී) - BSc in Computer Science (University of Colombo School of Computing)
ස්ථානයන්: ගම්පොල, ගෙලිඔය, නුගේගොඩ, පේරාදෙණිය, මහනුවර, මහරගම

විද්‍යාව / රසායන විද්‍යාව / ගණිතය / ඉංග්‍රීසි පන්ති

Nadeera (ස්ත්‍රී) - Graduate of Chemistry, Over 10 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොහුවල, කොළඹ, මහරගම, මාලබේ, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, පරිසරය සහ ඉතිහාසය

Diana (ස්ත්‍රී) - Over 10 years experience in teaching (international schools).
ස්ථානයන්: කොළඹ 08, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම, මාලබේ

ගණිතය අමතර පන්ති - කොළඹ - ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Shafraz Mohamed (පුරුෂ) - Civil Engineering undergraduate.
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, රාජගිරිය, වැල්ලම්පිටිය

ගණිතය | එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 6-11, AS සහ A/L

Mahesh Perera (පුරුෂ) - BSc (Hons) Civil and Structural Engineering, Taught in a leading International school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය | එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 6-11, AS සහ A/L
ගණිතය ලන්ඩන් සා/පෙළ දක්වා

Indika Wickramasekara (පුරුෂ) - A School Teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, ගල්කිස්ස, නුගේගොඩ, පානදුර, මොරටුව, රාජගිරිය

ගණිතය ලන්ඩන් සා/පෙළ දක්වා
Primary to IGCSE, AS, A2 Classes

ආයතනය: Steiner Learning - We do not offer parents a quick fix for their hurried parental and child educational problems. Instead, we offer you and your child a permanent learning solution

Primary to IGCSE, AS, A2 Classes
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට IGCSE ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Tharindu Nuwanpriya (පුරුෂ) - Diploma in Teaching, Diploma in QS.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නුගේගොඩ, මහරගම, හෝමාගම

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය පන්ති - දේශීය / ලන්ඩන්

Lanka Dissanayake (ස්ත්‍රී) - Over 15 years of experience in teaching an International School [Royal Institute].
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, බත්තරමුල්ල, මහරගම

ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 - 11 දේශීය / ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Chathu (ස්ත්‍රී) - BSc Hons in Information Systems, MBA General.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය | ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සා/පෙළ සහ 12-13 උ/පෙ

H Prasad (පුරුෂ) - Masters Degree In Colombo University, Senior Engineer, Experienced Teacher.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කළුබෝවිල, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ 05, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල

එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය | ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සා/පෙළ සහ 12-13 උ/පෙ
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Premil asanka Sanjeewa (පුරුෂ) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය ගණිතය සහ ගිණුම්කරණය සා/පෙළ

උපදේශක: C De Silva (ස්ත්‍රී‍) - MBA(General), Teacher Training Diploma.
ස්ථාන: නුගේගොඩ, දෙහිවල, පැපිලියාන

RM.Nafeel (BSc in Engineer)...ගණිතය & භෞතික විද්‍යාව teacher

RM.Nafeel (පුරුෂ) - BSc in Marine Engineer,has 8 years teaching experience in teaching Mathematics & physics.
ස්ථානයන්: අම්පාර, කොළඹ, කොළඹ 03, කොළඹ 06, කොළොන්නාව, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ

Home visiting උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 9

Natasha (ස්ත්‍රී) - More than 4 years experience in teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ

කණ්ඩායම් පන්ති - ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, සංගීතය

Danu Akmeemana (ස්ත්‍රී) - BSc in Natural Science (Chemistry major, Zoology 2nd major, Botany;minor), 13 years experience as a musician.
ස්ථානයන්: කටුබැද්ද, කොළඹ, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ

ඔබට ගණිතය හෝ ඉංග්‍රීසි විෂයයන් සඳහා උදව් අවශ්‍යද?

Shankamal Harinda (පුරුෂ) - Undergraduate University of Colombo [BSc in Physical science].
ස්ථානයන්: කොස්වත්ත, කොළඹ 5/7/8, තලවතුගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ

අමතර පන්ති සහ Homework Help

Liza (ස්ත්‍රී) - More than 10 years experience in individual coaching and group coaching.
ස්ථානයන්: කොහුවල, නුගේගොඩ

ශ්‍රේණිය 6-11 සා/පෙළ ගණිතය සහ විද්‍යාව - දේශීය / Edexcel සහ Cambridge විෂය නිර්දේශය

Terrence de Costa (පුරුෂ) - Computing and Information systems B.Sc (Hons), More than 10 years in Teaching field.
ස්ථානයන්: කොළඹ 10, කොළඹ 11, කොළඹ 12, කොළඹ 13, කොළඹ 14, කොළඹ 15

ශ්‍රේණිය 6-11 සා/පෙළ ගණිතය සහ විද්‍යාව - දේශීය / Edexcel සහ Cambridge විෂය නිර්දේශය
ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව අමතර පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ - දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර

Dulshan Abeywickrama (පුරුෂ) - BSc [Engineering], Over 18 years of experience.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

ගණිතය - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය සඳහා

Anuraj Arunakulasingam (පුරුෂ) - Holds a Bachelors degree in general studies from the University of South Western Louisiana U.S.A.
ස්ථානයන්: කොළඹ 07, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල

Smart Mathematics and Elocution (Speech and Drama: Public Speaking and Spoken English)

Koobits - Sri Lanka : We are the only Sri Lankan franchise for Koobits-Singapore and we conduct elocution exams for four leading bodies.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

Smart Mathematics and Elocution (Speech and Drama: Public Speaking and Spoken English)
Edexcel උසස් පෙළ, සා /පෙළ ගණිතය

උපදේශක: Pradeep De Silva (පුරුෂ‍) - International school A/L Mathematics teacher, Experienced in University lecturing (University of කොළඹ & මොරටුව)

ගණිතය පන්ති 9 ශ්‍රේණිය සිට A/L - Local, Edexcel and London syllabi

උපදේශක: Ragavan (පුරුෂ‍) - B.Sc [Hons], M.Sc [Industrial Mathematics], M.Sc [Mathematics Teaching Education], N.C.T [Civil] Engineering.
ස්ථානයන්: කොළඹ

ගණිතය පන්ති 9 ශ්‍රේණිය සිට A/L - Local, Edexcel and London syllabi
ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 3 සිට OL - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

Chani Block (ස්ත්‍රී) - NDT [University of Moratuwa], Dip in Teaching [Lyceum International Teacher training academy].
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

වාණිජ, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට 11 සඳහා

Salani (ස්ත්‍රී) - Business Management Degree, CIMA, Banking.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පිටකෝට්ටේ

වාණිජ, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට 11 සඳහා
ගණිතය Support Teacher

K Anthony (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Science in Mathematics and a Diploma in Special Needs Education.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නුගේගොඩ, මහරගම

Graduate Teacher for Individual and Group Classes - English and Mathematics (Year 6 to 11), IT (Year 6 to A/L), BCS, BIT - Home Visit Classes and Classes in my Premises

උපදේශක: Gughan (පුරුෂ‍) - MSc, BSc [Hons], MBCS, Dip. in Journalism. Home ස්ථාන: කොළඹ and suburbs, ශ්‍රී ලංකාව

ගණිතය for Local and London Syllabus - Grade 6 to O/L

Lalith Sanjeewa Amarasinghe (පුරුෂ) - B.Sc Hons. (Mathematics).
ස්ථානය: මහරගම

ගණිතය පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ

Mrs: Harshini de Silva (ස්ත්‍රී) - BSc [Maths] Graduate [University of Peradeniya], PG diploma in teaching, Dip in Mathematics, Over 25 years of experience.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

ගණිතය පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ
උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ගණිතය

Prashani Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - Undergraduate of BA in English (University of Sri Jayawardhanapura).
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, මහරගම, රාජගිරිය

උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ගණිතය
Maths, English Classes - English and Sinhala Medium over 4 years experience

උපදේශක: Waruni (ස්ත්‍රී‍) - International School teacher, over 4 years experience.
ස්ථාන: නුගේගොඩ, Batttaramulla, Kotte, මාලබේ, රාජගිරිය

IAL / AL / OL and Grade 8 to 10 Private ගණිතය Classes

Varman (පුරුෂ) - Bachelor of Engineering [Electrical and Electronics], Lecturing at Universities.
ස්ථානයන්: කොළඹ 1 - 15, නුගේගොඩ, රත්මලාන, වත්තල

IAL / AL / OL and Grade 8 to 10 Private ගණිතය Classes
English medium ගණිතය and විද්‍යාව

Shanika Bandara (පුරුෂ) - Undergraduate [University of Colombo].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, රාජගිරිය

English medium ගණිතය and විද්‍යාව
IT and Maths

උපදේශක: Ishani Wickramarachchi (ස්ත්‍රී‍), Graduate, International school teacher, Lecturer (Private Campus), Over 10 years experience. Visits කොළඹ/Suburbs

විද්‍යාව and ගණිතය tuition grade 6, 7, 8

Rifna Refhudeen (ස්ත්‍රී) - Teacher attached to a leading international school.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ

ගණිතය පන්ති from grade 6 to O/L (Local syllabus and Edexcel Cambridge syllabus)

Gamini Nilangarathna (පුරුෂ) - A teacher in teachers training school Polgolla with over 25 years teaching experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මහරගම

ගණිතය පන්ති from grade 6 to O/L (Local syllabus and Edexcel Cambridge syllabus)
ගණිතය Tuition Teacher for Edexcel, Cambridge O/Level and A/Level

A female tutor, taught maths in foreign countries and in International Schools in Sri Lanka.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොළඹ 08, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න