ගණිතය : කේම්බ්‍රිජ් එඩෙක්සෙල් වසර 9 සිට උ/පෙ

Buddhika Jayasekara (පුරුෂ) - A civil engineering graduate for University of Peradeniya and have a Masters degree from United Kingdom.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පහ, තලවතුගොඩ

ගණිතය : කේම්බ්‍රිජ් එඩෙක්සෙල් වසර 9 සිට උ/පෙ
අමතර පන්ති සහ Homework Help

Liza (ස්ත්‍රී) - More than 10 years experience in individual coaching and group coaching.
ස්ථානයන්: කොහුවල, නුගේගොඩ

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 6-10 (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්)

Sudam Uswatte (පුරුෂ) - BSc (Hons) in Civil Engineering [SLIIT].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 05, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, පොල්ගස්ඕවිට, බොරලැස්ගමුව

ශ්‍රේණිය 6-10 ගණිතය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් )

Oshadhi Herath (පුරුෂ) - Instructor, Faculty of Engineering, University of Moratuwa, BSc (Hons) 1st class in Faculty of Engineering, University of Moratuwa.

ශ්‍රේණිය 6-10 ගණිතය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් )
ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

ගණිතය සා/පෙළ (දේශීය විෂය නිර්දේශය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්) පුණරීක්ෂන සහ සිද්ධාන්ත පන්ති

Dulanjan Uduge (පුරුෂ) - BSc Civil Engineer University of Moratuwa, 4 years experience
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගල්කිස්ස, නුගේගොඩ, කෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

ගණිතය සා/පෙළ (දේශීය විෂය නිර්දේශය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්) පුණරීක්ෂන සහ සිද්ධාන්ත පන්ති
ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා අමතර පන්ති

Hirushi Karunananda (ස්ත්‍රී) - Experienced mathematics and English language teacher for Edexcel and Cambridge, LL.B [Hons] [UK].
ස්ථානය: බොරලැස්ගමුව

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Thimanga Weerasinghe (පුරුෂ)- An undergraduate student in Biomedical science.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 3 සිට OL - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

Chani Block (ස්ත්‍රී) - NDT [University of Moratuwa], Dip in Teaching [Lyceum International Teacher training academy].
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

ගණිතය ලන්ඩන් සා/පෙළ දක්වා

Institute of IZOID - A school teacher conducts classes.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, ගල්කිස්ස, නුගේගොඩ, පානදුර, මොරටුව, රාජගිරිය

ගණිතය ලන්ඩන් සා/පෙළ දක්වා
ගණිතය / ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති

Dhammika Deniyage (පුරුෂ) - A government trained teacher.currently working at an international school.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය ගණිතය සහ ගිණුම්කරණය සා/පෙළ

උපදේශක: C De Silva (ස්ත්‍රී‍) - MBA(General), Teacher Training Diploma.
ස්ථාන: නුගේගොඩ, දෙහිවල, පැපිලියාන

Graduate Teacher for Individual and Group Classes - English and Mathematics (Year 6 to 11), IT (Year 6 to A/L), BCS, BIT - Home Visit Classes and Classes in my Premises

උපදේශක: Gughan (පුරුෂ‍) - MSc, BSc [Hons], MBCS, Dip. in Journalism. Home ස්ථාන: කොළඹ and suburbs, ශ්‍රී ලංකාව

ඉංග්‍රීසි, ගණිතය සහ පරිසරය

Diana (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching (international schools).
ස්ථානයන්: කොළඹ 08, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම, මාලබේ

ගණිතය සා/පෙළ, 6 සිට 11 ශ්‍රේණිය - Cambridge, Edexcel, දේශීය විෂය නිර්දේශය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Mathematics O/​L Cambridge Edexcel Local English medium Grade (6 - 11) Home visiting by a pioneer teacher in the field.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුගේගොඩ

ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය නිර්දේශය

Shankamal Harinda (පුරුෂ) - Undergraduate University of Colombo [BSc in Physical science].
ස්ථානයන්: කොස්වත්ත, කොළඹ 5/7/8, තලවතුගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ

ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය නිර්දේශය
ශ්‍රේණිය 5 සිට 9 එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Rumaiz Nazeem (පුරුෂ) - Studied at a leading international school, Completed edexcel OLs and ALs, Degree mechanical Engineering, Diploma in automobile

ගණිතය පෞද්ගලික පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Daminda Ranasinghe (පුරුෂ) - Teaching at a leading government school in Nugegoda, Over 10 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 05, කොළඹ 07, ගොඩගම, නුගේගොඩ, හෝමාගම

ගණිතය පන්ති දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය - ශ්‍රේණිය 9 සිට උ/පෙ සඳහා

Ragavan (පුරුෂ) - B.Sc [Hons], M.Sc [Industrial Mathematics], M.Sc (Mathematics Teaching Education)(Reading), N.C.T (Civil) Engineering.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය පන්ති දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය - ශ්‍රේණිය 9 සිට උ/පෙ සඳහා
Edexcel සහ Cambridge - රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ)

Chanaka Bandara Ekanayake (පුරුෂ) - BSc. (Natural Sciences), Higher national diploma in English, Reading for Msc. in Industrial Analytical Chemistry.

Edexcel සහ Cambridge - රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් ගණිතය

Pasan (පුරුෂ) - ACMA / CGMA (UK), ALB, CC, 8 Years Teaching Experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ, පානදුර

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් ගණිතය
ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ GIT ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා

Imal Chatura (පුරුෂ) - BIT (Hons) [University of Colombo], BSc [University of Jayawardenepura], Former Lecturer at ESOFT, 7+ Years of Teaching Experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහ

කණ්ඩායම් පන්ති - සිංහල, ඉංග්‍රීසි කථනය, ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය

Wonders Kids - We have been doing 11 years of group classes, 11 years of experience.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

උපකාරක පන්ති - Children with Learning Disabilities, ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

Yamuna Peeligama (ස්ත්‍රී) - Have followed the Certificate in Teaching for Children with Disabilities conducted by the Open University of Sri Lanka.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Nihal Prasanna (පුරුෂ) - Bsc, MBA Fully Qualified Master with 15 years teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ 3/4/5/6, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, මහරගම, මාලබේ

ලන්ඩන් A/S උ/පෙ, සා/පෙළ එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් | පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති

Susantha Gunasekara (පුරුෂ) - Over 32 years of teaching experience locally and internationally
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මාලබේ, වත්තල

ලන්ඩන් A/S උ/පෙ, සා/පෙළ එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් | පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති
ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ

Nalika Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - B.Sc (Physical Science), Diploma of Mathematics in English Medium.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ
ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Harsha Chathuranga (පුරුෂ) - Bsc. Engineering (hon) - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇඹුල්දෙනිය, කඩුවෙල, කොට්ටාව, කොළඹ 05, දෙල්කන්ද, නුගේගොඩ, පැලවත්ත, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල

ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්
විද්‍යාව / රසායන විද්‍යාව / ගණිතය / ඉංග්‍රීසි පන්ති

Nadeera (ස්ත්‍රී) - Graduate of Chemistry, Over 10 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොහුවල, කොළඹ, මහරගම, මාලබේ, රාජගිරිය

ගණිතය අමතර පන්ති - කොළඹ - ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Shafraz Mohamed (පුරුෂ) - Civil Engineering undergraduate.
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, රාජගිරිය, වැල්ලම්පිටිය

ගණිතය | එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 6-11, AS සහ A/L

Mahesh Perera (පුරුෂ) - BSc (Hons) Civil and Structural Engineering, Taught in a leading International school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය | එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 6-11, AS සහ A/L
Primary to IGCSE, AS, A2 Classes

ආයතනය: Steiner Learning - We do not offer parents a quick fix for their hurried parental and child educational problems. Instead, we offer you and your child a permanent learning solution

Primary to IGCSE, AS, A2 Classes
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට IGCSE ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Tharindu Nuwanpriya (පුරුෂ) - Diploma in Teaching, Diploma in QS.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නුගේගොඩ, මහරගම, හෝමාගම

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය පන්ති - දේශීය / ලන්ඩන්

Lanka Dissanayake (ස්ත්‍රී) - Over 15 years of experience in teaching an International School [Royal Institute].
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, බත්තරමුල්ල, මහරගම

ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 - 11 දේශීය / ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Chathu (ස්ත්‍රී) - BSc Hons in Information Systems, MBA General.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය | ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සා/පෙළ සහ 12-13 උ/පෙ

H Prasad (පුරුෂ) - Masters Degree In Colombo University, Senior Engineer, Experienced Teacher.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කළුබෝවිල, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ 05, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල

එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය | ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සා/පෙළ සහ 12-13 උ/පෙ
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Premil asanka Sanjeewa (පුරුෂ) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

RM.Nafeel (BSc in Engineer)...ගණිතය & භෞතික විද්‍යාව teacher

RM.Nafeel (පුරුෂ) - BSc in Marine Engineer,has 8 years teaching experience in teaching Mathematics & physics.
ස්ථානයන්: අම්පාර, කොළඹ, කොළඹ 03, කොළඹ 06, කොළොන්නාව, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ

Home visiting උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 9

Natasha (ස්ත්‍රී) - More than 4 years experience in teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ

කණ්ඩායම් පන්ති - ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, සංගීතය

Danu Akmeemana (ස්ත්‍රී) - BSc in Natural Science (Chemistry major, Zoology 2nd major, Botany;minor), 13 years experience as a musician.
ස්ථානයන්: කටුබැද්ද, කොළඹ, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ

ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව අමතර පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ - දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර

Dulshan Abeywickrama (පුරුෂ) - BSc [Engineering], Over 18 years of experience.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

Edexcel උසස් පෙළ, සා /පෙළ ගණිතය

උපදේශක: Pradeep De Silva (පුරුෂ‍) - International school A/L Mathematics teacher, Experienced in University lecturing (University of කොළඹ & මොරටුව)

ගණිතය for Local and London Syllabus - Grade 6 to O/L

Lalith Sanjeewa Amarasinghe (පුරුෂ) - B.Sc Hons. (Mathematics).
ස්ථානය: මහරගම

Maths, English Classes - English and Sinhala Medium over 4 years experience

උපදේශක: Waruni (ස්ත්‍රී‍) - International School teacher, over 4 years experience.
ස්ථාන: නුගේගොඩ, Batttaramulla, Kotte, මාලබේ, රාජගිරිය

IAL / AL / OL and Grade 8 to 10 Private ගණිතය Classes

Varman (පුරුෂ) - Bachelor of Engineering [Electrical and Electronics], Lecturing at Universities.
ස්ථානයන්: කොළඹ 1 - 15, නුගේගොඩ, රත්මලාන, වත්තල

IAL / AL / OL and Grade 8 to 10 Private ගණිතය Classes
English medium ගණිතය and විද්‍යාව

Shanika Bandara (පුරුෂ) - Undergraduate [University of Colombo].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, රාජගිරිය

English medium ගණිතය and විද්‍යාව
IT and Maths

උපදේශක: Ishani Wickramarachchi (ස්ත්‍රී‍), Graduate, International school teacher, Lecturer (Private Campus), Over 10 years experience. Visits කොළඹ/Suburbs

විද්‍යාව and ගණිතය tuition grade 6, 7, 8

Rifna Refhudeen (ස්ත්‍රී) - Teacher attached to a leading international school.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ