ඔන්ලයින් ආර්ථික විද්‍යාව

Mr. Asanka Kumara (පුරුෂ) - BBA [sp] University of Colombo, AAT passed finalist, AAT prize winner, ICASL finalist.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ, කොළඹ 06, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, පානදුර, පිළියන්දල

ඔන්ලයින් ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්‍යාව ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Yahya Ilham (පුරුෂ) - Bsc in Economics and Msc in IBF.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ

CFA level 1 Private Tutor

Kasun Kumara (පුරුෂ) - BSc, CFA, CMA, ACCA, Well experienced tutor.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

ගිණුම්කරණය, වාණිජ සහ ආර්ථික විද්‍යාව පන්ති

Kasun Suranga (පුරුෂ) - BBA (Business economics) sp, BSc (applied accounting), Chartered accountancy finalist.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, කොළඹ, ගම්පහ, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

උ/පෙ, AAT, Degree, Diploma - ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, Costing

Chanuka Devinda Peiris (පුරුෂ) - Bsc. Business Administration (Business Economics) (Special) 2nd upper, ICASL Business Level successfully completed.
ස්ථානයන්: කහතුඩුව, කැස්බෑව, කොහුවල, නුගේගොඩ

Royal Institute - කොළඹ

Royal Institute of Colombo - Offers you an opportunity to read for Degrees and Certificates from leading universities / colleges in the UK and Australia.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

Royal Institute - කොළඹ
Bachelor of Arts in Social Sciences - The Open University of Sri Lanka

This degree is offered in the English medium and it offers you the opportunity to obtain a multi-disciplinary social science training.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

Bachelor of Management Studies (BMS) - The Open University of Sri Lanka

Upgrading knowledge and skills in management is likely to improve the efficiency of performance of businesses and other organizations.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

Bachelor of Management Studies (BMS) - The Open University of Sri Lanka
ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය class සඳහා උ/පෙ දේශීය සහ professional exams

Ashan Lahiru (පුරුෂ) - BSc Business Administration (Business Economic) special, Passed ICASL Cab 2. Completed IBSL Diploma of Applied Banking and finance.

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS

උපදේශක: Clarance Wijeratne (පුරුෂ‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
ස්ථාන: කොළඹ and suburbs

Tutor for Business Management

Abdul Arshad (පුරුෂ) - B.A [Hons] Business Management, CIMA Passed Finalist.
ස්ථානයන්: කළුබෝවිල, කොළඹ 03, කොළඹ 04, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

USJP is one of the leading universities of the nation which is not second to any other local or international university in terms of knowledge creation.
ස්ථානය: නුගේගොඩ