කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් උ/පෙ සා/පෙළ පන්ති - ගණිතය සහ රසායන විද්‍යාව

Gihan Hettiarachchi (පුරුෂ) - First class honors degree in Engineering from University of Moratuwa, CFA and CIMA complete, Experienced tutor since 2012.

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් උ/පෙ සා/පෙළ පන්ති - ගණිතය සහ රසායන විද්‍යාව
උපකාරක පන්ති - ගණිතය, Further Maths, භෞතික විද්‍යාව

Randunu Palihakkara (පුරුෂ) - B.Sc Engineering (Hons) (Moratuwa), MBA(Bedfordshire), PhD (Reading), AMIE(SL), Aff.M.ASCE(USA), GradIMMM(UK).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් සඳහා

Manoj Rodrigo (පුරුෂ) - B.Sc (Maths), MSc (Statistic) University of Moratuwa, Visiting lecturer of USJP.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ

ගණිතය එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් සඳහා
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන

ගණිතය Classes for London Cambridge O/L, A/L, IGCSE and IB

P.J. Samararathne (පුරුෂ) - BSc Special [Mathematics], Diploma in Statistics, MSc [Mathematics], 37 Years of experience.
ස්ථානයන්: කළුබෝවිල, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ, කොළඹ 02, කොළඹ 03, කොළඹ 04

සංයුක්ත ගණිතය දේශීය උ/පෙ / ලන්ඩන් උ/පෙ / යාන්ත්‍ර විද්‍යාව

Supun Asiri (පුරුෂ) - BSc. Engineering (Hon's) - University of Moratuwa / MSc, Over 10 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 05, නාවල, නුගේගොඩ, රාජගිරිය

Edexcel & Cambridge A/L & O/L ගණිතය, Futher Mathematics & සංඛ්‍යානය

Mayuiran (පුරුෂ) - B.Sc (Hons) in Mathematics, M.Sc (Industrial Mathematics), Diploma in Education, Diploma in Education Management, Over 18 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ත

ලන්ඩන් කේම්බ්‍රිජ් උ/පෙ ගණිතය - Mathematics ,Further Mathematics and Add Maths Classes

Vidya Uduwage (ස්ත්‍රී) - Over 10 years experience. Have produce best results out of many low level students.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
IAL / AL / OL and Grade 8 to 10 Private ගණිතය Classes

Varman (පුරුෂ) - Bachelor of Engineering [Electrical and Electronics], Lecturing at Universities.
ස්ථානයන්: කොළඹ 1 - 15, නුගේගොඩ, රත්මලාන, වත්තල

IAL / AL / OL and Grade 8 to 10 Private ගණිතය Classes

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න