ගිණුම්කරණය සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Charitha Maduranga (පුරුෂ) - BSc. Management(Special) Hons. USJ, PG Dip. In Business and Finance, ACIPM, ACPM.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩුවෙල, කොට්ටාව, කොළඹ, නුගේගොඩ

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ගිණුම්කරණය උපකාරක පන්ති

Rashika (ස්ත්‍රී) - Graduate from University of Sri Jayewardenepura, AAT qualified, CIM part qualified, PGDE(Colombo)
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 05, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මහරගම, හෝමාගම

දේශීය එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය - සා/පෙළ සහ උ/පෙ ගිණුම්කරණය | ආර්ථික විද්‍යාව | ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

Ishanka Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - A graduate from University of Sri Jayawardenepura with a 8 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොහුවල, කොළඹ 05, තලවතුගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ

දේශීය එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය - සා/පෙළ සහ උ/පෙ ගිණුම්කරණය | ආර්ථික විද්‍යාව | ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය : දේශීය, Cambridge සහ Edexcel සා/පෙළ, AS Level සහ උ/පෙ සඳහා

Dilani Nanayakkara (ස්ත්‍රී) - A Business Graduate with 4 years experience in the corporate sector and 5 years experience in a leading intentional school.
ස්ථානයන්: කෝට්ටේ, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ

Platinum Business Academy - PBA

Platinum Business Academy - A registered tuition provider for London O/L and A/L classes for Cambridge and Edexcel stream.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, වත්තල

Platinum Business Academy - PBA
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - Cambridge and Edexcel O/L and AS,A/L - A/L Local syllabus

Rumesh Vishwanatha (පුරුෂ) - A degree in marketing and PG Diploma in Marketing [SLIM], MBA [Anglia Ruskin university, UK] over 10 years teaching experience.
ස්ථානයන්: කළුබෝවිල, කොළඹ, කොළඹ 05, කොළඹ

ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - සා/පෙළ, උ/පෙ

Devindi Kularatne (ස්ත්‍රී) - University of London graduate in Finance, Cambridge High achiever in Commerce stream.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

කේම්බ්‍රිජ් උ/පෙ, සා/පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ආර්ථික විද්‍යාව

Chamantha Thilina (පුරුෂ) - MBA (UK), BBA in Marketing and management (AUS), CIM Qualified.
ස්ථානයන්: තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පානදුර, මොරටුව, රත්මලාන

ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Chethana Wijesekara (ස්ත්‍රී) - B.Sc. Accounting (Special) Degree First Class, Masters in International Business Management [University of West London], CIMA.
ස්ථානයන්: දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, මහරගම

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS

උපදේශක: Clarance Wijeratne (පුරුෂ‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
ස්ථාන: කොළඹ and suburbs

Primary to IGCSE, AS, A2 Classes

ආයතනය: Steiner Learning - We do not offer parents a quick fix for their hurried parental and child educational problems. Instead, we offer you and your child a permanent learning solution

Primary to IGCSE, AS, A2 Classes
EdExcel Business Studies and Cambridge Business - නුගේගොඩ

Priyanga Madurapperuma (ස්ත්‍රී) - B.Com [Sri Jayewardenapura], Postgraduate Diploma in Teaching [University of Colombo].
ස්ථානය: නුගේගොඩ

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න