ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය පන්ති

Surani Amasha (ස්ත්‍රී) - Undergraduate in business management. Currently teaching at an international school
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, ගොඩගම, තලවතුගොඩ, පන්නිපිටිය, පැලවත්ත, මීගොඩ, හෝමාගම

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 3 සිට 8

Tharanga (පුරුෂ) - Bachelor's Degree Of Social Work (English Medium), English Literature A.
ස්ථානයන්: පාදුක්ක, මීගොඩ, මීපේ, හංවැල්ල, හෝමාගම

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 3 සිට 8
Home visit ඉංග්‍රීසි පන්ති

K Nugaliyadda (පුරුෂ) - Diploma in English.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, ගොඩගම, තලවතුගොඩ, පන්නිපිටිය, පාදුක්ක, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මාලබේ, මීගොඩ, හෝමාගම