ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව - කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති / පෞද්ගලික පන්ති

Bishwa Aluwihare (ස්ත්‍රී) - Former teacher at Musaeus college and now a lecturer at university of Colombo.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇරැව්වල, මකුලුදූව