6-11 සිසුන් සඳහා පන්ති දෙමළ මාධ්‍යයෙන්

Krisha Krishanthani (ස්ත්‍රී) - Completed diploma in education.
ස්ථානයන්: කොළඹ 1 - 15, වත්තල

දෙමළ පන්ති ශ්‍රේණිය 01-11

Sajidha Hidhr (ස්ත්‍රී) - Thajweed for big girls and ladies, Counseling Age limit 9 to 19, Grade 1 to 05 Tamil Medium all Subjects.
ස්ථානය: වැල්ලම්පිටිය

සිසුන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා දෙමළ පන්ති

Xavier (පුරුෂ) - B.Sc (Hons) in IT, Conducting Tamil classes for more than 7 years, Can teach Tamil in Sinhala / English.
ස්ථානයන්: කොහුවල, කොළඹ 5/7, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

අමතර පන්ති සහ Homework Help

Liza (ස්ත්‍රී) - More than 10 years experience in individual coaching and group coaching.
ස්ථානයන්: කොහුවල, නුගේගොඩ

ABC School of Early Learning - කොළඹ 5

ABC school of Early Learning sets the right foundation that would help develop a child socially, emotionally and intellectually.
ස්ථාන: කොළඹ 5

Petals Language Center and මොන්ටිසෝරි - කොළඹ 5

ආයතනය: Petals ECD Center - මොන්ටිසෝරි, classes up to O/L [ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, සිංහල, දෙමළ භාෂාව].
ස්ථානයන්: කොළඹ 05