පෙරදිග සංගීතය 6 වසරේ සිට උසස් පෙළ දක්වා

Praveen Wijewardhana (පුරුෂ) - විශාරද.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 05, කොළඹ 07, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, පොල්ගස්ඕවිට, බොරලැස්ගමුව

පෙරදිග සංගීතය 6 වසරේ සිට උසස් පෙළ දක්වා
සංගීතය පන්ති - ගිටාර්ය, වයලීනය, පියානෝ ,අපරදිග සංගීතය, පෙරදිග සංගීතය

Buddhi Pathirana (පුරුෂ) - Bachelor of performing arts (Special), University of Visual and performing arts, Colombo.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොහුවල, කොළඹ 05, ගනේමුල්ල, ගම්පහ

සංගීතය පන්ති - ගිටාර්ය, වයලීනය, පියානෝ ,අපරදිග සංගීතය, පෙරදිග සංගීතය
පෙරදිග සංගීතය සහ හින්දි භාෂාව

Dilumi Sachithrani (ස්ත්‍රී) - ගායන සහ වාදන විශාරද, ප්‍රසාංගික කලාවේදී(විශේෂ) උපාධිය ද සමත්ව ඇත.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ 05, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, පොල්ගස්ඕවිට, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

පෙරදිග සංගීතය සහ හින්දි භාෂාව
තනි/කුඩා කණ්ඩායම් සංගීත පන්ති ගායන හා වාදන(තබ්ලා)

B.A.Piyankara Perera (පුරුෂ) - Sangeeth visharadh Lucknow India in 1990, Vadya visharadh (Tabla) Lucknow India in 1990.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩුවෙල, කොට්ටාව, කොළඹ 05, ගල්කිස්ස

තනි/කුඩා කණ්ඩායම් සංගීත පන්ති ගායන හා වාදන(තබ්ලා)