උපකාරක පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mithma (ස්ත්‍රී) - A graduate teacher who has 5 years of experience.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැස්බෑව, කොට්ටාව, කොළඹ 05, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල

ගිණුම්කරණය සහ බුද්ධාගම සා/පෙළ සඳහා - දේශීය සහ ලන්ඩන් - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Anuruddhika (ස්ත්‍රී) - 5 years Teaching experience and over 10 years Mercantile sector work experience, Bachelor Degree in Business and Management Studies.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ප්‍රාථමික / ශ්‍රේණිය 6 - 9

Amami Piyumali (ස්ත්‍රී) - Diploma in primary education, BA in Arts (in progress).
ස්ථානයන්: කොළඹ 3/4/5/7/8/10, නාවල, රාජගිරිය

 A/L ICT Online Classes