උපකාරක පන්ති - AAT, O/L, A/L, ACCA, CIMA, CMA, Banking, Degree

Ramford Institute of Business Management - Provides highly recognised professional qualifications.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගිණුම්කරණය, වාණිජ සහ ආර්ථික විද්‍යාව පන්ති

Kasun Suranga (පුරුෂ) - BBA (Business economics) sp, BSc (applied accounting), Chartered accountancy finalist.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, කොළඹ, ගම්පහ, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

BTEC Level 5 HND After A/Ls

Human Resource Management Institute - After A/L's leading to Degree Final Year BTEC Level 5 HND.
ස්ථානය: කොළඹ 05

BTEC Level 5 HND After A/Ls
Academy of International Business - AIB

ආයතනය: AIB - A tertiary education institute which provides professional education with skills compatible with international standards.
ස්ථානයන්: කොළඹ 05

Academy of International Business - AIB
AAT Business School - කොළඹ 5

AAT Business School is a Strategic Business Unit (SBU) operating under the Association of Accounting Technicians of Sri Lanka.
ස්ථානය: කොළඹ 05

AAT Business School - කොළඹ 5
සහතික ලත් රජයේ ගණකාධිකාරී ආයතනය - ICPA

The ICPA is an independent, not for profit professional organisation formed with the view to promote the art and science of accounting.
ස්ථානය: කොළඹ 05