ගිණුම්කරණය, වාණිජ සහ ආර්ථික විද්‍යාව පන්ති

Kasun Suranga (පුරුෂ) - BBA (Business economics) sp, BSc (applied accounting), Chartered accountancy finalist.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, කොළඹ, ගම්පහ, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

AAT - දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කොළඹ

A N Professional Studies - Has many successful stories in providing education to students since 2015.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බොරලැස්ගමුව, මඩකලපුව

AAT - දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කොළඹ
London / Local ALevel - Business, Econ, Accounting by a Tutor Who Produced the Worlds Best Students

උපදේශක: Mohamed (පුරුෂ‍) - PhD in Economics, Over 14 years of experience. ස්ථාන: Kirulapone කොළඹ 5, ශ්‍රී ලංකාව