සා/පෙළ විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 පන්ති සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති

Yashodha (ස්ත්‍රී) - A BSc graduated teacher who is working in a Government school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, බෝමිරිය, හංවැල්ල