පියානෝ / ගායනය - ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 11

Hashini Karunaratne (ස්ත්‍රී) - 2 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, බත්තරමුල්ල

අපරදිග සංගීත පන්ති - බත්තරමුල්ල

Garuthra Sumanasekara (ස්ත්‍රී) - Completed IWMS, ABRSM exams.
ස්ථානය: බත්තරමුල්ල