ඉංග්‍රීසි පන්ති / කථනය ඉංග්‍රීසි පන්ති

Malshani Pabasara Kithmini (ස්ත්‍රී) - Certificate in Spoken English [ IWMS], Certificate course in Spoken English [IHRA University of Colombo].
ස්ථානයන්: දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

ඉංග්‍රීසි පන්ති / කථනය ඉංග්‍රීසි පන්ති
උපකාරක පන්ති - Children with Learning Disabilities, ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

Yamuna Peeligama (ස්ත්‍රී) - Have followed the Certificate in Teaching for Children with Disabilities conducted by the Open University of Sri Lanka.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි, සාහිත්‍යය සහ ප්‍රංෂ භාෂාව ශ්‍රේණිය 3 සිට AL

K. K .Isuru Avinda (පුරුෂ) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, කොළඹ 08, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, බත්තරමුල්ල

ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා අමතර පන්ති

Hirushi Karunananda (ස්ත්‍රී) - Experienced mathematics and English language teacher for Edexcel and Cambridge, LL.B [Hons] [UK].
ස්ථානය: බොරලැස්ගමුව

ඉංග්‍රීසි පන්ති - පෞද්ගලික / home visit

Sarod Karunaratne (පුරුෂ) - Following a diploma in English Language [University of Sri Jayawardanapura].
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, හෝකන්දර

ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - බත්තරමුල්ල

Thanushi Naveendya (ස්ත්‍රී) - Edexcel Level 4 Diploma at Gateway Graduate College, Undergraduate of the University of Sri Jayewardanapura, TKT module 1.
ස්ථානය: බත්තරමුල්ල

ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංෂ භාෂාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, Civics Tuition

උපදේශක: Dharmasri Liyanage (පුරුෂ‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de කොළඹ], DELF

ඉංග්‍රීසි පන්ති නිවසට පැමිණ පවත්වයි

Harsha Sobana (පුරුෂ) - Registered teacher at British Council, Advanced English at British Council, Diploma in English at CINEC, Higher Diploma in English at NYCS.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුගේගොඩ, බත්තරමුල

ඉංග්‍රීසි අමතර පන්ති - බත්තරමුල්ල

Niroshi gamage (ස්ත්‍රී) - Over 10 years of teaching experience in Sri Lanka and in a foreign country.
ස්ථානය: බත්තරමුල්ල

ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 3 සිට OL - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

Chani Block (ස්ත්‍රී) - NDT [University of Moratuwa], Dip in Teaching [Lyceum International Teacher training academy].
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි සහ IT for All

Priya (ස්ත්‍රී) - In Technical and Vocational Education, International School and Higher Education sector.
ස්ථානය: බත්තරමුල්ල

ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති

Chamini Alwis (ස්ත්‍රී) - Experienced and Qualified in teaching London and Local syllabus.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, තලවතුගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ

උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ගණිතය

Prashani Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - Undergraduate of BA in English (University of Sri Jayawardhanapura).
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, මහරගම, රාජගිරිය

උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ගණිතය
Maths, English Classes - English and Sinhala Medium over 4 years experience

උපදේශක: Waruni (ස්ත්‍රී‍) - International School teacher, over 4 years experience.
ස්ථාන: නුගේගොඩ, Batttaramulla, Kotte, මාලබේ, රාජගිරිය

English for Children and Adults

උපදේශක: Hasitha Koralage (පුරුෂ‍) - Diploma in Teaching English Language, Diploma in Teaching English for Young Learners.
ස්ථාන: කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න