ඉංග්‍රීසි (කථනය සහ ව්‍යාකරණය) සහ ගණිතය පන්ති

Kavisha Sethmini (ස්ත්‍රී) - Early childhood diploma student in JMC.
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, බත්තරමුල්ල, මාලබේ

ඉංග්‍රීසි / ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11 සඳහා

Graduate lady teacher. Currently working at a leading government school in Colombo
ස්ථානය: බත්තරමුල්ල

ඉංග්‍රීසි / ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11 සඳහා
ඉංග්‍රීසි, සාහිත්‍යය සහ ප්‍රංෂ භාෂාව ශ්‍රේණිය 3 සිට AL

K. K .Isuru Avinda (පුරුෂ) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, කොළඹ 08, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි පන්ති නිවසට පැමිණ පවත්වයි

Harsha Sobana (පුරුෂ) - Registered teacher at British Council, Advanced English at British Council, Diploma in English at CINEC, Higher Diploma in English at NYCS.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුගේගොඩ, බත්තරමුල

ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා අමතර පන්ති

Hirushi Karunananda (ස්ත්‍රී) - Experienced mathematics and English language teacher for Edexcel and Cambridge, LL.B [Hons] [UK].
ස්ථානය: බොරලැස්ගමුව

ඉංග්‍රීසි අමතර පන්ති - බත්තරමුල්ල

Niroshi gamage (ස්ත්‍රී) - Over 10 years of teaching experience in Sri Lanka and in a foreign country.
ස්ථානය: බත්තරමුල්ල

1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 3 සිට OL - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

Chani Block (ස්ත්‍රී) - NDT [University of Moratuwa], Dip in Teaching [Lyceum International Teacher training academy].
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි අමතර පන්ති - International School Teacher and Home Tutoring Classes Individually

S. D. Gunasekera (ස්ත්‍රී) - Diploma Holder from Educational Foundation Institute [1991], Teaching Experience at Althea International.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංෂ භාෂාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, Civics Tuition

උපදේශක: Dharmasri Liyanage (පුරුෂ‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de කොළඹ], DELF

ඉංග්‍රීසි පන්ති / කථනය ඉංග්‍රීසි පන්ති

Malshani Pabasara Kithmini (ස්ත්‍රී) - Certificate in Spoken English [ IWMS], Certificate course in Spoken English [IHRA University of Colombo].
ස්ථානයන්: දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

ඉංග්‍රීසි පන්ති / කථනය ඉංග්‍රීසි පන්ති
උපකාරක පන්ති - Children with Learning Disabilities, ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

Yamuna Peeligama (ස්ත්‍රී) - Have followed the Certificate in Teaching for Children with Disabilities conducted by the Open University of Sri Lanka.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, බත්තරමුල්ල

ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
ඉංග්‍රීසි පන්ති - පෞද්ගලික / home visit

Sarod Karunaratne (පුරුෂ) - Following a diploma in English Language [University of Sri Jayawardanapura].
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, හෝකන්දර

Maths, English Classes - English and Sinhala Medium over 4 years experience

උපදේශක: Waruni (ස්ත්‍රී‍) - International School teacher, over 4 years experience.
ස්ථාන: නුගේගොඩ, Batttaramulla, Kotte, මාලබේ, රාජගිරිය

English for Children and Adults

උපදේශක: Hasitha Koralage (පුරුෂ‍) - Diploma in Teaching English Language, Diploma in Teaching English for Young Learners.
ස්ථාන: කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව