උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Nirosh Dilkhan (පුරුෂ) - BA (Hons) Political Science, University of Kelaniya, Over 4 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: ඇල්දෙනිය, කඩවත, කලවාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ 07, කොළඹ 08, කොළඹ 10

English Medium Political Science

උපදේශක: Sooriyabandara (පුරුෂ‍) - an undergraduate law student in the Faculty of Law, University of කොළඹ.
ස්ථාන: කොළඹ and Suburbs.

A/L දේශපාලන විද්‍යාව English medium Tuition

Undergraduate of University of Kelaniya conducts lessons around දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, රාජගිරිය

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න