අමතර පන්ති - Physical training / Coaching

Lalantha Kumudu (පුරුෂ) - A qualified Professional Physical training Instructor & coach with 13 years of experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, මහරගම

අමතර පන්ති - Physical training / Coaching