ශ්‍රේණිය 5 ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති සහ ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පන්ති

K. Thavagularatnam (පුරුෂ) - Well experienced teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ