මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

වයලීනය, මැන්ඩොලින් සහ Key board පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Natasha (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Undergraduate of the university of the visual and performing arts Colombo. Successfully passed the Bhathkade Visharada exam.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Bhathkande examinations.
O/L and A/L School Music Syllabus.
Applied Music.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Soratha Terrace, Gangodawila, නුගේගොඩ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
මහරගම


මොරටුව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
නුගේගොඩ

පිළියන්දල

මහරගම

මොරටුව

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18794
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 31 ජූලි 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 10 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 09 අගෝස්තු 2020