මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

සාමාන්‍ය පළෙ ගණිතය සහ උසස් පළෙ භෞතික විද්‍යාව තනි පන්ති සිංහල මාධ්‍යයෙන්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Eng. S.A.V Kumar (පුරුෂ)
දුරකථනය
වැඩිදුර තොරතුරු
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
I am an Engineer. I graduated from Faculty of Engineering, University of Peradeniya. I have one year teaching experience.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
සාමාන්‍ය පළෙ ගණිතය
උසස් පළෙ භෞතික විද්‍යාව
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
නුවර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
පේරාදෙණිය

මහනුවර

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • தமிழ்
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18811
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 01 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 02 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 31 ජූලි 2020