මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ගණිතය පන්ති පෞද්ගලික / කණ්ඩායම්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Akila Sandaruwan (පුරුෂ)
දුරකථනය
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
BSc (special) in physics - University of Sri Jayewardenepura
Worked as a demonstrator in the local universities
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Local syllabus (Theory/Revision/Paper classes) for Grade 10 & 11 students
Contact details - 0702131229
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
පිළියන්දල

බොරලැස්ගමුව

මහරගම

මොරටුව

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18445
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 28 ජූනි 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 16 මාර්තු 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 15 මාර්තු 2021