සිංහල පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11 සඳහා

Waruni Weerawardhana (ස්ත්‍රී) - BA (Sp) Hons, MA qualified, Over 7 years of teaching experience for University, Government, International school students.

සිංහල පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11 සඳහා
සිංහල, ඉතිහාසය, ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්‍යයනය ඉගැන්වීම සඳහා

Peushani (ස්ත්‍රී) - කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ශ‍්‍රාස්ත‍්‍රවේදී සාමාන්‍ය උපාධි.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කඩුවෙල, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ 09, කොළොන්නාව, බත්තරමුල්ල, බියගම, මාලබේ, මුල්ලේරියාව, රණාල, රාජගිරිය,