සා/පෙළ සිංහල පන්ති - ශ්‍රේණිය 9 සිට 11 - පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති

Malani Rathnayaka (ස්ත්‍රී) - B.Com (Hons) UOP, PGDE UOC. School teacher, Over 20 years of experienceg.
ස්ථානයන්: කළුබෝවිල, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව

සා/පෙළ සිංහල පන්ති - ශ්‍රේණිය 9 සිට 11 - පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති
සා/පෙළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - ශ්‍රේණිය 10 සහ 11 - පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති

Ratnayaka Malani (ස්ත්‍රී) - B.Com UOP, PGDE UOC, Over 20 years of experience in paper marking.
ස්ථානයන්: කටුබැද්ද, කළුබෝවිල, පැපිලියාන, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, රත්මලාන

සා/පෙළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - ශ්‍රේණිය 10 සහ 11 - පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති