සිංහල භාශාව / පරිසරය / ඉතිහාසය සහ නැටුම් පන්ති

Shashmini Vimarshana (ස්ත්‍රී) - ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ජාත්‍යන්තර පාසලක උගන්වයි.
ස්ථානය: කොළඹ

සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය (දේශීය විෂය නිර්දේශය)

Asha Relapanawa (ස්ත්‍රී) - Former Visiting Lecturer (University of Sabaragamuwa), Former Assistant Lecturer (University of Sri Jayawardenepura).
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, දෙහිවල, නුගේගොඩ

සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය (දේශීය විෂය නිර්දේශය)
සා/පෙළ සිංහල පන්ති - ශ්‍රේණිය 9 සිට 11 - පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති

Malani Rathnayaka (ස්ත්‍රී) - B.Com (Hons) UOP, PGDE UOC. School teacher, Over 20 years of experienceg.
ස්ථානයන්: කළුබෝවිල, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව

සා/පෙළ සිංහල පන්ති - ශ්‍රේණිය 9 සිට 11 - පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති
සා/පෙළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - ශ්‍රේණිය 10 සහ 11 - පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති

Ratnayaka Malani (ස්ත්‍රී) - B.Com UOP, PGDE UOC, Over 20 years of experience in paper marking.
ස්ථානයන්: කටුබැද්ද, කළුබෝවිල, පැපිලියාන, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, රත්මලාන

සා/පෙළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - ශ්‍රේණිය 10 සහ 11 - පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති
කණ්ඩායම් පන්ති - ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, සංගීතය

Danu Akmeemana (ස්ත්‍රී) - BSc in Natural Science (Chemistry major, Zoology 2nd major, Botany;minor), 13 years experience as a musician.
ස්ථානයන්: කටුබැද්ද, කොළඹ, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ

සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය (Grade 3 to O/L)

උපදේශක: Ruwan Liyanage (පුරුෂ‍) - Attorney-At-Law, LLB(Hons), over 5 years experience.