මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

චීන භාෂාව පන්ති - Kids, HSK සහ සා/පෙළ පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Shalanika de Silva (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
වැඩිදුර තොරතුරු
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
B.A (Special) degree in Business and Academic Chinese at University of Kelaniya with first class honors

Completed Study in the courses at Chongqing Normal University.

Went to Sujatha Vidyalaya, Matara
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Chinese for kids
HSK classes
O/L classes
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
No 509/E/3, Halapitiya, Welmilla, කළුතර


පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18928
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 11 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 14 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 12 අගෝස්තු 2020