මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

චීන භාෂාව පන්ති - By an experienced and qualified Teacher

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Thilini (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
 • Chinese special degree
 • Completed Chinese language course in China
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Chinese language
 • Beginner level
 • Intermediate level
 • O/L and A/L
 • HSK / HSKK
 • Students
 • Businessman
 • Guide licence
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඩුවෙල

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඩවත

කැලණිය

කිරිබත්ගොඩ

ජා-ඇල

බියගම

මාකොළ

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ගාල්ල

මාතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
මාතර

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
 • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 18653
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 22 ජූලි 2019
 • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 06 අගෝස්තු 2019
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 04 අගෝස්තු 2020