මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ජර්මානු භාෂාව - For Students and Professionals

ඇමතුම් විස්තර
ආයතනයේ නම
New Brisbane Academy
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ආයතනය පිළිඹඳ විස්තර
Tutor : K.G. Paul with education and work experience in Germany for 15 years
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
German language for A1 - A2 - B1 - B2 exams of German Goethe Institute
German language for GCE O/L and A/L
වීඩියෝ

පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
New Brisbane Academy, 32, Wawanawaththa Road, Miriswatta, පිළියන්දල
(Passing Buses: 120 - 127 - 139/3 - 159 - 162 - 255/17 - 341 - 795)


පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • වෙනත්(German)
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 20331
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 10 නොවැම්බර් 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 27 මාර්තු 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 26 මාර්තු 2021