දේශීය සහ එඩෙක්සෙල් පන්ති ශ්‍රේණිය 1-11

Sarah Perera (ස්ත්‍රී) - BBA SLIIT.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුගස්තොට, පල්ලෙකැලේ

දේශීය සහ එඩෙක්සෙල් පන්ති ශ්‍රේණිය 1-11
ඔන්ලයින් පන්ති - ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 1 - 11

Kavindika Bandara (ස්ත්‍රී) - Undergraduate in B.Sc (Physical) the Open University Of Sri lanka, Diploma in English.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුගස්තොට, මහනුවර

ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය, ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - කටුගස්තොට

Zeenath Azhar Imthyaz (ස්ත්‍රී) - A graduate English teacher, Obtained a honors degree at the university of Peradeniya.
ස්ථානය: කටුගස්තොට

 Grade 1 to A/L All Subjects