ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති - දෙමළ / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති

Kamalraj (පුරුෂ) - A degree holder of University of Moratuwa, Currently working at British High Commission.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 3/4/6/8/9, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, පානදුර, මොරටුව

මාර්ගගත පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව

Roshel Madubhani (ස්ත්‍රී) - Dip. (English & Education), B.Ed. English Language Teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, පානදුර, මතුගම, වාද්දුව

මාර්ගගත පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව
ඉංග්‍රීසි කථනය සහ IELTS පන්ති - කොළඹ

Gamini Jayalath (පුරුෂ) - With a teaching career spanning over 30 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, ගල්කිස්ස, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, පානදුර

ඉංග්‍රීසි /දෙමළ / ගණිතය සහ සිංහල පන්ති - පිළියන්දල

Yasitha Nuwan Medagama (පුරුෂ) - Classes conducted by Trained school teachers, British qualified English teachers.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කැස්බෑව, කොළඹ, ගෝනපොල, පිළියන්දල

ඉංග්‍රීසි /දෙමළ / ගණිතය සහ සිංහල පන්ති - පිළියන්දල
Come let us Learn - ඉංග්‍රීසි, වාණිජ ව්‍යාපාර, අධ්‍යයනය

Sadini de Silva (ස්ත්‍රී) - PG Dip. diploma in Business Management, HND in management, Diploma in English, Teacher at reputed international school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පානදුර

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / කථනය සහ ව්‍යාකරණය / සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

Nethmi Yashodha (ස්ත්‍රී) - Teacher at Leeds International School Panadura, BA. Business Management [University of Northampton].

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / කථනය සහ ව්‍යාකරණය / සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Susheni Peiris (ස්ත්‍රී) - PGDE and TESL [University of Colombo], Master of Arts , Bachelor of Arts.
ස්ථානය: පානදුර

ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
ඉංග්‍රීසි පන්ති by an experienced teacher

Rohana Abeysundara (පුරුෂ) - National Diploma in Teaching English [Pasdunrata College of Education Kaluthara], 17 years experience.
ස්ථානයන්: පානදුර, මොරටුව, වාද්දුව

ඉංග්‍රීසි පන්ති by an experienced teacher
ඉංග්‍රීසි - ලන්ඩන් සහ දේශීය / IELTS / ගණිතය

Ashan Arachchige (පුරුෂ) - English Language Teacher at Leeds International School, Panadura, BSC in Applied Science.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කොළඹ, කොළඹ 06, දෙහිවල, නුගේගොඩ,

ඉංග්‍රීසි භාෂාව / ඉංග්‍රීසි කථනය

Srilal Mendis (පුරුෂ) - Diploma in Advanced English (UOC), Advanced Certificate in English (OUSL), Advanced Communicator (Toastmasters International, USA)..
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, පානදුර

නිවසට පැමිණ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Aruna Paul (පුරුෂ) - MA [USA], 37 years of local and international experience.
ස්ථානයන්: අළුබෝමුල්ල, නාගොඩ, පානදුර, බණ්ඩාරගම, මොරටුව, වස්කඩුව, වාද්දුව

ඉංග්‍රීසි පන්ති - පානදුර

Sugath Rathnasinghe (පුරුෂ) - MA, BA in English (uoc), Diploma in  Advanced English (uoc), English Trained, E.L.T (uoc), National Diploma in English (SLIATE).
ස්ථානයන්: කළුතර, පානදුර, බණ්ඩාරගම, රත්

ඉංග්‍රීසි පන්ති - පානදුර
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති

Dayan Wijesinghe (පුරුෂ) - Visiting Lecturer (University of Colombo), BA in English, Dip. In French (DELF).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගල්කිස්ස, පානදුර, පිළියන්දල, මොරටුව, රත්මලාන

Conduct classes for grade 1 to O/L

උපදේශක: Waruni (ස්ත්‍රී‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.

 Grade 1 to A/L All Subjects