ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11 සඳහා

Gagani Gunasinghe (ස්ත්‍රී) - An undergraduate B.A in English Language and Linguistics [USJP], Following the diploma level of Computer Science by BCS UK.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කළුතර, නාගොඩ

ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11 සඳහා
මාර්ගගත පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව

Roshel Madubhani (ස්ත්‍රී) - Dip. (English & Education), B.Ed. English Language Teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, පානදුර, මතුගම, වාද්දුව

මාර්ගගත පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව
ඉංග්‍රීසි කථනය සහ IELTS පන්ති - කොළඹ

Gamini Jayalath (පුරුෂ) - With a teaching career spanning over 30 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, ගල්කිස්ස, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, පානදුර

ඉංග්‍රීසි /දෙමළ / ගණිතය සහ සිංහල පන්ති - පිළියන්දල

Yasitha Nuwan Medagama (පුරුෂ) - Classes conducted by Trained school teachers, British qualified English teachers.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කැස්බෑව, කොළඹ, ගෝනපොල, පිළියන්දල

ඉංග්‍රීසි /දෙමළ / ගණිතය සහ සිංහල පන්ති - පිළියන්දල
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සා/පෙළ

Afdha (ස්ත්‍රී) - Bachelors degree in English Language and literature. A graduate teacher with 9 years of experience.

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / කථනය සහ ව්‍යාකරණය / සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

Nethmi Yashodha (ස්ත්‍රී) - Teacher at Leeds International School Panadura, BA. Business Management [University of Northampton].

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / කථනය සහ ව්‍යාකරණය / සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
ඉංග්‍රීසි - ලන්ඩන් සහ දේශීය / IELTS / ගණිතය

Ashan Arachchige (පුරුෂ) - English Language Teacher at Leeds International School, Panadura, BSC in Applied Science.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කොළඹ, කොළඹ 06, දෙහිවල, නුගේගොඩ,

ඉංග්‍රීසි, ගිණුම්කරණය සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව

Aathik Hafeel (පුරුෂ) - BSc in Management (Spl) (SUSL), IATA Management Diploma in Travel & Tourism.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කොළඹ

ඉංග්‍රීසි භාෂාව / ඉංග්‍රීසි කථනය

Srilal Mendis (පුරුෂ) - Diploma in Advanced English (UOC), Advanced Certificate in English (OUSL), Advanced Communicator (Toastmasters International, USA)..
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, පානදුර

ඉංග්‍රීසි පන්ති - පානදුර

Sugath Rathnasinghe (පුරුෂ) - MA, BA in English (uoc), Diploma in  Advanced English (uoc), English Trained, E.L.T (uoc), National Diploma in English (SLIATE).
ස්ථානයන්: කළුතර, පානදුර, බණ්ඩාරගම, රත්

ඉංග්‍රීසි පන්ති - පානදුර
සැමට ඉංග්‍රීසි භාෂාව

St. Michaels Academy - 10 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, දෙහිවල

Teacher of General subjects [English Mediam]

A qualified tutor (Diploma in Primary Education, Diploma in English) conducts lessons in Nagoda, කළුතර South

 Grade 1 to A/L All Subjects